domenica 19 gennaio 2014

Kiko: Colour Impact Eyeshadow Palette

Colour Impact Eyeshadow Palette 02 - street taupe variation e 01 - Lounge Warm Tones